VELJAVNOST CEPLJENJA PROTI STEKLINI

Zahteve glede veljavnosti cepljenja proti steklini so podrobno določene v Prilogi III Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da:

- je žival cepljena proti steklini z ustreznim cepivom, ki ima dovoljenje za promet,
- cepljenje opravi pooblaščeni veterinar,
- je žival na datum cepljenja stara najmanj 12 tednov,
- pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar navede datum cepljenja v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta,
- mora pred cepljenjem žival biti veljavno označena, kar je razvidno iz identifikacijskega dokumenta živali.

Obdobje veljavnosti cepljenja se prične, ko mine najmanj 21 dni po zaključku 
primarnega cepljenja proti steklini in velja do datuma, ki ga pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar v skladu s ustrezno zakonodajo navede v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta. Če ponovno cepljenje ni opravljeno v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja se šteje za primarno cepljenje.
 
VELJAVNOST TESTA TITRACIJE PROTITELES PROTI STEKLINI

Zahteve glede veljavnosti za test titracije protiteles proti steklini so podrobno določene v Prilogi IV Uredbe (EU) št. 576/2013. Na splošno to pomeni, da bodisi:

vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini, in najmanj 3 mesece pred datumom:
- netrgovskega premika z ozemlja ali tretje države, ki ni navedena na seznamu v Prilogi II Izvedbene uredbe Komisije
  (EU) št. 577/2013, ali

- tranzita preko takega ozemlja ali tretje države, če žival ne spremlja ustrezna izjava v skladu z vzorcem iz dela 2       
  Priloge I Izvedbene uredbe 
Komisije (EU) št. 577/2013 (sl, en);

- vzorec krvi odvzame pooblaščeni veterinar vsaj 30 dni od datuma cepljenja proti steklini in preden žival zapusti Unijo, kar se mora potrditi v identifikacijskem dokumentu pred datumom premika. Test titracije mora biti opravljen v odobrenem laboratoriju (seznam odobrenih laboratorijev - https://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved- labs_en). Rezultat testa mora znašati vsaj 0,5 IU/ml in mora biti potrjen v ustreznem identifikacijskem dokumentu. Če kot identifikacijski dokument žival spremlja veterinarsko spričevalo je potrebno priložiti tudi overjeno kopijo uradnega poročila odobrenega laboratorija o rezultatih takšnega testa. Testa titracije ni treba ponovno opraviti, ko je že bil dosežen zadovoljiv rezultat (vsaj 0,5 IU/ml), pod pogojem, da je žival redno cepljena v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja proti steklini.